Kannanotot

KD Naiset ottaa kantaa aktiivisesti erilaisiin yhteiskunnallisiin asioihin ja muutosta vaativiin epäkohtiin rohkeasti.

Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea toimimaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi 

Naisiin kohdistuva väkivalta, häirintä tai hiljentäminen eivät kuulu hyvinvoivaan demokratiaan.

KANNANOTTO 30.5.2024

Lähisuhdeväkivalta on Suomessa suuri ihmisoikeusongelma — EU-maista Suomi on tilastojen kärkipäässä. Tilastokeskuksen raportista selviää, että lähisuhdeväkivalta on sukupuolittunut ilmiö: noin 77 % aikuisista uhreista oli naisia. Suomessa kuolee vuosittain noin 20 naista entisen tai nykyisen kumppanin surmaamana. Siksi onkin hälyttävää, miten heikosti lähisuhdeväkivaltaa tunnistetaan ja otetaan puheeksi esimerkiksi terveydenhuollossa. 

 

Väkivalta ei ole rikos ainoastaan yksittäistä naista kohtaan, vaan se vie pohjaa tasa-arvon kehitykseltä ja koko yhteiskunnan demokratialta. Tästä huolimatta esimerkiksi lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa ei aina pidetä yhtä vakavana rikoksena kuin kokijalle tuntemattoman tekemää rikosta. Naiset törmäävät edelleen päivittäin väkivaltaa aliarvioiviin ja syyllistäviin asenteisiin.

 

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus) tuli Suomessa voimaan 1.8.2015. Sopimus kattaa naisiin ja tyttöihin sukupuolen perusteella kohdistuvan väkivallan kaikki muodot. Sopimus painottuu väkivallan ehkäisyyn, mutta sisältää myös velvoitteita naisten suojelemiseksi ja auttamiseksi sekä väkivallan tekijöiden rankaisemiseksi.

 

Huolimatta Suomen sitoutumisesta sopimukseen, tavoitteita jää toteutumatta. Suomi on saanut toistuvasti moitteita kansainvälisiltä ihmisoikeuselimiltä siitä, ettei naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ole kitketty riittävän määrätietoisesti. 

 

KD Naiset esittää, että Suomen tulee lisätä konkreettisia keinoja ja resursseja väkivaltatyöhön, ehkäisevään työhön sekä matalan kynnyksen palveluihin. Istanbulin sopimuksen mukaan turvakotipaikkoja pitää olla riittävässä määrin. Paikkamäärän tulisi perustua todelliseen tarpeeseen. THL:n arvion mukaan tarvittava määrä turvakotien perhepaikkoja olisi Suomessa 262–367. Huhtikuussa 2023 Suomessa oli 29 turvakotia, joissa oli yhteensä 230 perhepaikkaa.

Istanbulin sopimus edellyttää tietoisuuden lisäämistä naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen vaikutuksista. Keinoja ovat esimerkiksi valistuskampanjat ja -ohjelmat, joita tulisi toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa. 

KD Naiset kannattaa sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa olevaa lakimuutosta, jossa lähisuhdeväkivalta on tarkoitus rajata sovittelun ulkopuolelle. Kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat antaneet selkeän kannanoton lähisuhdeväkivallan sovittelua vastaan, ja vaatineet Suomea ryhtymään sen mukaisiin toimiin.

 

 

KESKUSTANUORTEN LINJAUS SEKSITYÖN NORMALISOIMISESTA 

 

KANNANOTTO 6.5.2024 

Keskustanuoret tekivät kevätkokouksessaan käsittämättömän linjauksen, jonka mukaan seksityöstä voisi tulla maaseudun kantava elinkeino. Keskustanuorten puheenjohtaja Jere Tapion mielestä maaseudun ihmiset ovat yksi ryhmä, jolle tällainen uusi avaus ja elinkeino voisi tuoda vireyttä ja elinvoimaa. 

 

Keskustanuoret kannattaa Oikeus työhön -kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on nostaa seksipalveluiden myynti muiden elinkeinojen rinnalle. Mihin unohtuivat Keskustanuorten arvot, kuten “ihmisten hyvinvoinnin henkisen puolen korostaminen” tai “sivistys ja ihmisenä kasvaminen on kaiken kehityksen edellytys.” Entä mitä asiasta ajattelee emopuolue Keskusta? 

 

Prostituutio, josta nykyään halutaan käyttää termiä seksityö, ei voi koskaan olla tavallista ja hyväksyttyä työtä. Perustelut tälle ovat selvät. Prostituutio on seksuaalisen väkivallan muoto, jota ruokkii erilaiset rakenteelliset eriarvoisuuden muodot, jotka perustuvat hyväksikäyttöön, sukupuoleen, köyhyyteen, ikään, etniseen alkuperään ja muuttoliikkeeseen. Prostituution normalisoituminen edistää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa lähettämällä viestin, että naiset ovat hyödykkeitä. 

 

EU:ssa joka kolmas nainen on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa, ja joka toinen nainen on kokenut seksuaalista häirintää 15 vuoden iästä alkaen. Yhdeksään Euroopan maahan perustuvassa raportissa todetaan, että 63 prosenttia prostituutioon osallistuvista naisista on ilmoittanut tulleensa raiskatuiksi prostituutioon ryhtymisen jälkeen ja 71 prosenttia naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa.  

 

Prostituution normalisoituminen on jo johtanut siihen, että nuoret naiset hankkivat rahaa tai hyödykkeitä myymällä itseään. OnlyFans on uusi rekrytointimuoto prostituutioon. Samoin ns. Sugar daddy -ilmiö, josta monet nuoret tytöt haaveilevat. Suomalaiset prostituoidut, jotka ylpeästi kutsuvat itseään seksityöläisiksi, OnlyFansissa esiintyvät naiset ja naiset, joiden elintaso on riippuvainen “sokeri-isien” anteliaisuudesta, ovat itse asiassa heikentämässä naisten asemaa. He edistävät naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, ihmiskauppaa, sukupuolistereotypioita, seksismiä ja seksististä vihapuhetta.  

 

Haluan myös muistuttaa Keskustanuoria Euroopan parlamentin syyskuussa 2023 hyväksymästä päätöslauselmasta, jossa todetaan, että "seksin tulee perustua suostumukseen, joka voidaan antaa vain vapaaehtoisesti, eikä sitä voi korvata rahanvaihdolla." YK puolestaan on todennut, että "sopimusvaltioiden on pyrittävä kaikkiin asianmukaisiin keinoihin estääkseen ihmiskauppaa ja prostituutiota, ja varmistaa, että lait, järjestelmät, määräykset ja rahoitus ovat olemassa tämän toteuttamiseksi.  

 

Kehotan Keskustanuoria ja Jere Tapiota ottamaan selvää naisten ja tyttöjen oikeuksista sekä keskustelemaan niiden naisten kanssa, jotka ovat selviytyneet ihmiskaupasta ja prostituutiosta.  

 

Mirja-Riitta Sjöholm 

KD Naiset 

1. varapuheenjohtaja