KD NUORET JA KD NAISET: STOP kunniaväkivallalle – viranomaisille tarjottava parempaa tietotaitoa kunniaan liittyvästä väkivallasta

Suomessa naisten asema on monella osa-alueella hyvä, mutta naisiin kohdistuva kunniaväkivalta on maassamme olemassa oleva ongelma, johon tulisi puuttua entistä voimakkaammin.

Kunniaan liittyvä väkivalta on yhteisöllistä väkivaltaa, jonka motiivi perustuu sukupuolirooleihin pohjautuvaan kunniakäsitykseen. Tällainen kunnia-ajattelu on sidoksissa yhteisön patriarkaaliseen luonteeseen. Naisen hyväksi ja siveelliseksi katsottu käytös on tärkeää miehen ja koko yhteisön kunnialle. Naisen sukupuolinormien vastainen käyttäytyminen tai jopa perätön huhu tällaisesta käytöksestä oikeuttaa käyttämään väkivaltaa tätä kohtaan. Kunniaan liittyvä väkivalta ei ole ainoastaan fyysistä väkivaltaa. Se voi olla myös henkistä, hengellistä tai taloudellista väkivaltaa. Kunniaväkivallan muotoja ovat muun muassa sosiaalinen kontrolli, väkivallalla ja tappamisella uhkaaminen, pakotettu itsemurha, pakkoavioliitto ja pahimpana kunniamurha.

Vaikka kunniaväkivalta korostuu joissakin maahanmuuttajataustaisissa yhteisöissä, on syytä muistaa, että myös tietyissä suomalaisissa yhteisöissä esiintyy kunniaväkivaltaa, joten ilmiö ei ole täysin ulkopuolinen myöskään kotimaisessa yhteiskunnassamme. Vaikka kunniaan liittyvää väkivaltaa kohdistetaankin pääasiassa naisiin, toisinaan uhrina on myös mies esimerkiksi jos hän kuuluu seksuaalivähemmistöön.

Kunniaan liittyvä väkivalta on edelleen yhteiskunnassamme huonosti tunnistettua, eikä viranomaisilla ole puuttumiseen tarvittavia keinoja. Suomessa on kohdattu tilanteita, joissa naispuolinen nuori on joutunut kunniaan liittyvän väkivallan uhriksi kohdattuaan sitä ennen esimerkiksi poliiseja, terveydenhuollon, sosiaalialan sekä opetusalan ammattilaisia. Tilannetta ja sen ongelmallisuutta ei ole kuitenkaan osattu ottaa tarpeeksi vakavasti ja nuori on lähetetty yhteisönsä toimesta lähtömaahansa pakkoavioliittoon. Tämä kertoo siitä, ettei meillä ole riittävästi tietoa, koulutusta ja ohjeistusta kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamisesta ja kohtaamisesta.

“Emme voi tyytyä tilanteeseen, jossa yhteiskunta unohtaa tasa-arvokeskustelusta naisten järkyttävän kohtelun erilaisissa kulttuurisissa ja uskonnollisissa yhteisöissä. Viranomaisten kouluttautumiseen asiassa on suunnattava riittävät resurssit”, peräänkuuluttaa KD Nuorten puheenjohtaja Ami Rinta-Valkama.

“Tarvitsemme hyvää keskusteluyhteyttä nuorten, heidän vanhempiensa ja eri ammattilaisten välillä jotta saamme rakennettua yhteistä ymmärrystä tästä ilmiöstä. Se vaatii toinen toisemme kunnioitusta ja sensitiivistä asennetta. Tilanteisiin puuttuminen edellyttää lisäksi tietoa mahdollisuuksista toimia tarvittaessa nopeastikin tilanteissa, joissa on vakavan väkivallan uhka tai nuoren vastentahtoinen lähettäminen toiseen maahan pakkoavioliittoa varten ”, toteaa KD Naisten puheenjohtaja Sari Kumin.

KD Nuoret ja KD Naiset linjaavat yhdessä, että viranomaiset tarvitsevat kunniaan liittyvän väkivallan kohtaamiseen entistä paremmat toimintaohjeistukset ja enemmän koulutusta aiheesta jo tutkinnon aikana ja täydentävästi ammattiin valmistumisen jälkeen. Järjestöt korostavat, että tämä vaatii riittävien resurssien kohdentamista kunniaan liittyvän väkivallan torjumiseen.

Lisätiedot:

Ami Rinta-Valkama
KD Nuorten puheenjohtaja
ami.rinta-valkama@kdnuoret.fi
040 753 5076

Sari Kumin
KD Naisten puheenjohtaja
sari.kumin@kd.fi
040 197 1411