Naispiirien säännöt

I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kristillisdemokraattien (KD) _________________ Naispiiri ry. Yhdistyksen kotikunta on __________________________  ja toiminta-alue __________________________  vaalipiiri/vaalipiirit.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueensa naisten osallistumista yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry:n ohjelman ja tavoitteiden mukaisesti kristilliseltä arvopohjalta.

3§ Toiminta

Tarkoituksena on tehdä poliittista ja sivistyksellistä valistustoimintaa ja edistää yhteiskunnallista vaikuttamista järjestämällä kokouksia, puhe-, juhla-, opinto- sekä jäsentilaisuuksi.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta, asianomaisella luvalla harjoittaa julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä toimintansa tukemiseksi.

II  JÄSENET

4§ Varsinaiset jäsenet

Naispiirin varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen naispiirin toiminta-alueella toimivan Suomen Kristillisdemokraattien (KD) paikallisosaston naisjäsen, jonka johtokunta hyväksyy jäseneksi.

5§ Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi vuosikokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen puheenjohtajan. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kunniajäseneksi vuosikokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneen naispiirin jäsenen. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen eivät suorita jäsenmaksua.

6§ Jäsenmaksu

Kunkin varsinaisen jäsenen on suoritettava jäsenmaksu yhdistykselle. Jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa kutakin kalenterivuotta varten.

7§ Jäsenen eroaminen ja jäsenyydestä erottaminen

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jonka toiminta on yhdistyksen vastaista. Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, hänen on tehtävä siitä ilmoitus yhdistyslain mukaan.

III  HALLINTO

8§ Yhdistyksen hallinto

Päätäntävaltaa käyttää vuosikokous. Toimeenpanovalta on johtokunnalla.

9§ Sääntömääräinen vuosikokous ja sen koollekutsuminen

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen ajan ja paikan määrää johtokunta. Kutsu vuosikokoukseen julkaistaan vuosikokouksen lähemmin määräämässä lehdessä seitsemän (7) päivää ennen kokousta tai kirjeitse kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

10§ Ylimääräinen kokous ja sen koollekutsuminen

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun

10.1  kokous niin määrää

10.2  johtokunta katsoo sen välttämättömäksi

10.3  vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityistä asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Johtokunta on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle sääntöjen 9 §:n määräämällä tavalla.

10.4  kokouksen määräämänä ajankohtana

10.5  viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ylimääräistä kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

11§ Vuosikokouksen osanottajat

Asianmukaisesti jäsenmaksunsa maksaneilla, varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni. Vuosikokouksessa on läsnäolo-, puhe- ja aloiteoikeus kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenillä. Vuosikokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden erityisestä syystä muillekin.

Äänestykset tapahtuvat avoimesti. Jos vähintään 1/10 äänivaltaisista jäsenistä kokouksessa niin vaatii, on toimitettava nimenhuutoäänestys. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

12§ Sääntömääräisen vuosikokouksen asiat

12.1  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

12.2  todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

12.3  vahvistetaan kokouksen työjärjestys

12.4  asetetaan tarpeelliset toimikunnat tai siirretään niiden valinta johtokunnan tehtäväksi

12.5  esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta ja päätetään siitä

12.6  esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/-tarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

12.7  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

12.8  päätetään johtokunnan jäsenmäärästä

12.9  valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi. Sama henkilö voidaan valita enintään neljäksi kaudeksi peräkkäin.

12.10 valitaan johtokunnan muut jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle

12.11 valitaan yksi tai kaksi tominnantarkastajaa ja vastaavasti yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa

12.12 päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi

12.13 päätetään johtokunnan jäsenten sekä toimikuntiin ja kokouksiin valittujen edustajien ja toiminnantarkastajien palkkioista sekä matkakorvauksista

12.14 käsitellään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

12.15 valitaan yhdistyksen piirikokousedustajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa

12.16 valitaan Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry:n liittokokousedustajat ja varaedustajat edellisen kalenterivuoden vuodenvaihteen jäsenmäärän perusteella

12.17 parittomina vuosina valitaan kaksivuotiskaudeksi naispiirin jäsen ja varajäsen KD Naisten liittohallitukseen, valinnat vahvistetaan syksyn liittokokouksessa

12.18 valitaan naispiirille kaksi varsinaista ja kaksi varaedustajaa ehdolle  puoluekokousedustajiksi, puoluekokousedustajat valitaan kaksivuotiskaudelle syksyn liittokokouksessa

12.19 päätetään, miten yhdistyksen tiedonannot julkaistaan ja päätetään mahdollisesta kokouskutsulehdestä

12.20 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jos jäsen haluaa jonkin asian päätettäväksi vuosikokouksessa, hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Johtokunta valmistelee asian.

13§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.


14§ Vuosikokouksen työjärjestys

Vuosikokous voi ottaa kokouskutsussa mainitsemattoman asian päätettäväksi kiireellisenä, mikäli 5/6 (viisi kuudesosaa) vuosikokouksessa saapuvilla olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä haluaa, ottaen huomioon yhdistyslain 23 §.

15§ Johtokunta

Johtokuntaan kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 4–8 muuta vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla, ja myös silloin, jos johtokunnan jäsenmäärä muuttuu, erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Johtokunnan toimikausi alkaa vuosikokouksesta.

16§ Johtokunnan kokoontuminen

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä.

17§ Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät:

17.1 valita toimintakauden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä nimetä työvaliokunnan jäsenet

17.2 johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi

17.3 kutsua vuosikokous koolle ja valmistella kokouksen käsiteltäviksi tulevat asiat: esittää seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä laatia toimintakertomus ja tilinpäätös

17.4 huolehtia yhdistyksen varainhankinnasta ja vastata varojen sekä omaisuuden hoidosta talousarvion antamien ohjeiden mukaisesti

17.5 hyväksyä uudet jäsenet

17.6 ilmoittaa Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry:lle naispiirin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan nimet ja osoitteet ja muut sen tarvitsemat tiedot sekä valitsemiensa piirikokousedustajien nimet puolueelle ja piirille.

17.7 olla yhdyssiteenä jäsenten ja Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry:n välillä.

IV MUITA SÄÄNNÖKSIÄ

18§ Yhdistyksen toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimikausi on yksi vuosi alkaen vuosikokouksesta ja tilikausi on kalenterivuosi.

19§ Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

20§ Yhdistyksen tilit

Johtokunnan laatima tilinpäätös sekä toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan/-tarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

V SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

21§ Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vuosikokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja vuosikokouksessa muutosehdotusta kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksille on hankittava Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry:n liittohallituksen ja Suomen Kristillisdemokraatit (KD) rp:n puoluehallituksen hyväksyminen.

22§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös naispiirin purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa. Purkamispäätös on voimaan tullakseen vahvistettava toisessa aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua pidettävässä sitä varten ilmoitetussa kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry:lle.