Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Kristillisdemokratiassa

Kristillisdemokraattien tavoitteena on inhimillinen yhteiskunta. Keskeisimpiä lähtökohtia ovat sukupuolten välinen tasa-arvo ja eri ihmisryhmien yhdenvertaisuus. Lisäksi on tuettava ja toteutettava kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia terveyteen, koulutukseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa sekä estettävä alueellista ja taloudellista eriarvoistumista.

Kristillisdemokraattien arvopohja korostaa ihmisarvon kunnioittamista, perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä, heikossa asemassa olevien puolustamista, ihmisten omaa yritteliäisyyttä sekä vastuunottoa paitsi itsestä myös kanssaihmisistä ja ympäristöstä. Kristillisdemokratia korostaa vapauden ja vastuun kuuluvan erottamattomasti yhteen.

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, kielen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, perhesuhteiden, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun syyn perusteella.

1. Perheen ja työn yhteensovittaminen joustavammaksi

– kustannuksia jaettava kaikkien työnantajien kesken
– kansakunnan uusiutumisesta johtuvat kustannukset jaettava tasapuolisemmin
– puolisoiden yhteisverotus perheissä, joissa toinen vanhemmista hoitaa perheen alle kouluikäisiä lapsia kotona
– lapsen huoltajille ansiotulovähennys
– joustavuutta perhevapaisiin
– perheille vapaus päättää lastensa hoidosta

2. Tasa-arvo työelämässä

– naisten ja miesten palkka- ja eläke-eroja pienennettävä
– sukupuolten ammatillista eriytymistä vähennettävä
– määräaikaisten työsuhteiden ketjuttaminen ilman perusteita sanktioitava
– häirinnälle ja epäasialliselle kohtelulle nollatoleranssi

3. Sote-ja maakuntauudistuksen tasapuoliset vaikutukset selvitettävä eri ryhmille

– naisvaltaisten alojen henkilökunnan hyvinvointi varmistettava
– lapsivaikutusten arviointi ennen toimeenpanoa
– sote-palveluiden saatavuus ja saavutettavuus eri alueilla
– ikääntyneiden, vammaisten ja maahanmuuttajien tasapuoliset mahdollisuudet saada riittävästi
   tietoa valintojensa pohjaksi
– kielelliset oikeudet taattava palveluissa
– alueellinen eriarvoistuminen estettävä

4. Yhdenvertaisuus alue- ja työllisyyspolitiikassa

– työpaikkoja luotava sekä miehille että naisille, erityisesti maaseudulla
– joukkoliikenne toimivaksi erityisesti haja-asutusalueilla
– liikuntamahdollisuuksia tasapuolisesti tytöille ja pojille sekä myös erityisryhmille
– elinkaariasumisen mahdollistava kaavoitus- ja asuntosuunnittelu

5. Tasapuoliset mahdollisuudet koulutukseen ja oppimiseen

– tyttöjen ja poikien erilaiset vahvuudet ja kehittämistarpeet huomioitava
– erilaisille oppijoille tasapuoliset mahdollisuudet varhaiskasvatuksesta aina akateemiseen
   koulutukseen
– syrjäytymisvaarassa oleville erityistukea ennaltaehkäisevästi

6. Erityisryhmien yhdenvertaisuus

– ikääntyneet
– seksuaalivähemmistöt
– vammaiset ja vajaakuntoiset
– maahanmuuttajat
– suomenruotsalaiset
– saamelaiset
– romanit
– moniperusteinen syrjintä